Pomiary drgań

Pomiary prewencyjne propagacji drgań dynamicznych wraz ze sporządzeniem ekspertyzy i wskazaniem ewentualnych działań zapobiegawczych.

 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, roboty budowlane należy realizować w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Jednym z podstawowych zagrożeń dla stanu technicznego budynków przylegających do placu budowy oraz znajdujących się w nich ludzi są drgania mechaniczne emitowane przez pracujące maszyny budowlane. Ponieważ łączny czas emisji drgań w ciągu doby na ogół przekracza 30 minut należy je traktować jako stale występujące w trakcie poszczególnych faz procesu budowlanego.
Przede wszystkim uciążliwe są działania związane przebudową sieci kanalizacji, formowaniem nasypów, zagęszczaniem podbudowy, zagęszczaniem mas bitumicznych nawierzchni, 

wzmacnianiem gruntu m.in. pod przyczółki mostowe, budową ścian szczelnych itp. Obiektami szczególnej troski powinny być różnego rodzaju budynki i budowle przylegające do miejsc prowadzenia tego typu prac. 
Istotny jest stan techniczny budynków, odległość od miejsca robót, miejscowe warunki hydrogeologiczne ale również rodzaj i masa stosowanych maszyn i urządzeń, wybrane technologie prowadzenia prac itp. Zwłaszcza silne pod względem dynamicznym są oddziaływania związane z pracą walcy drogowych, zagęszczarek płytowych, wibromłotów, młotów hydraulicznych itp.

 Na etapie poprzedzającym rozpoczęcie prac budowlanych należy:  • wykonać inwentaryzację opisową i fotograficzną budynków znajdujących się w strefie oddziaływania prac budowlanych. Celem inwentaryzacji jest zidentyfikowanie istniejących w budynkach uszkodzeń i usterek oraz wskazanie tych, których obecny stan techniczny budzi zastrzeżenia;
  • w przypadku budynków zlokalizowanych na obszarach silnie zurbanizowanych, o znacznym natężeniu ruchu pojazdów, uzasadnionym jest zbadanie istniejącego tła dynamicznego.

 
Na etapie budowyChcąc uniknąć roszczeń, przed rozpoczęciem prac emitujących silne drgania, należy bezwzględnie wykonać próbne badania propagacji drgań i ich wpływu na najbliższe otoczenie. Wyniki badań i opracowana na ich podstawie ekspertyza pozwolą na taki dobór technologii prowadzenia prac i amplitudy drgań, aby były jak najmniej inwazyjne dla sąsiadujących budynków. Tylko taki sposób postępowania może zapobiec powstawaniu lub zwiększeniu zakresu już istniejących uszkodzeń. Przyjęcie badań propagacji drgań jako podstawowego narzędzia prewencyjnego i diagnostycznego ma na celu również ograniczenie do niezbędnego minimum potrzeby bieżącej obserwacji już istniejących i stwierdzonych uszkodzeń budynków. Zadaniem pracowników dozoru jest zarówno informowanie o potrzebie i terminie wykonania badań jak również bezwzględne przestrzeganie dobranych parametrów i sposobu prowadzenia prac dla poszczególnych maszyn.

 

Podstawy prawne pomiarów
i analizy wyników

Zwraca się uwagę, że normy zagraniczne nie mogą być podstawą do wyciągania wniosków z analizy wyników pomiarów oddziaływań dynamicznych. W odniesieniu do budynków zasadniczym dokumentem jest norma PN- B-02170: 2016.

 

Obowiązujące w Polsce i istotne dla treści niniejszego opracowania w zakresie monitorowania drgań są normy:

  • PN- B-02170:2016 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki;
  • PN-88/B-02171 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach;
  • PN-82/N-01350 Drgania. Terminologia;

Pomocniczo, tylko w celach porównawczych możliwe jest posłużenie się normami zagranicznymi :

  • DIN 4150 część 3 „Erschütterungen im Bauwesen – Einwirkungen auf bauliche Anlage”;
  • DIN 45669 “Mechanical vibration and shock measurement” (trans.) “Messung von Schwingungsimmissionen”;
  • BS 7385 -2 “Evaluation and measurement for vibration in buildings";
  • Eurocode 3 - tab. 12.3.6.2. ( nieprzetłumaczony na j. polski).