Screening środowiskowy

Prowadzimy działania pozwalające na ocenę możliwości zagospodarowania terenu, zapewniając kompleksową analizę dokumentów planistycznych, dostępnych materiałów literaturowych oraz prowadząc badania terenowe. Działania te ukierunkowane są na określenie aktualnego stanu formalnego i faktycznego gruntów w kontekście potencjalnej realizacji zamierzeń inwestycyjnych.
Najczęściej wykonywanymi pracami w tym zakresie są:

  • waloryzacja przyrodnicza terenu;
  • ocena występowania chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów;
  • wykonanie opracowań i ekspertyz z zakresu stanu środowiska przyrodniczego;
  • analiza ryzyk środowiskowych towarzyszących zamierzeniom inwestycyjnym.