Nadzór przyrodniczy

MR Consulting sp. z o.o. Środowiskowa Sp. k. posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu nadzoru nad realizacją inwestycji liniowych, kubaturowych, energetycznych czy wodnych. Pełnimy nadzór przyrodniczy i środowiskowy w ramach największych przedsięwzięć infrastrukturalnych w Polsce, takich jak budowy autostrad, linii kolejowych, budowli hydrotechnicznych czy elektrowni, w tym korzystających z odnawialnych źródeł energii. Nasze działania obejmują przede wszystkim:

 • analizę dokumentacji kontraktowej i pomoc we wdrażaniu wymogów z zakresu ochrony środowiska w procesie budowlanym;
 • sporządzanie wniosków i dokumentacji w celu uzyskania decyzji, pozwoleń oraz zezwoleń środowiskowych, np. decyzji zezwalających na odstępstwa od zakazów obowiązujących względem gatunków chronionych;
 • rekomendowanie odpowiednich środków ostrożności oraz działań minimalizujących oddziaływania na środowisko przyrodnicze;
 • nadzorowanie prac budowlanych pod względem przestrzegania wymogów dokumentacji projektowej w zakresie ochrony środowiska;
 • realizację zabezpieczeń tymczasowych cennych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk zwierząt narażonych na ingerencję ze strony realizowanych inwestycji;
 • prowadzenie aktywnej ochrony płazów wraz z montażem i obsługą tymczasowych i stałych barier herpetologicznych;
 • prowadzenie i nadzorowanie działań z zakresu czynnej ochrony siedlisk roślinnych – przenoszenie siedlisk roślinnych podlegających ochronie gatunkowej;
 • prowadzenie monitoringu przyrodniczego na terenie budowy oraz terenach otaczających, w tym monitorowanie stanowisk zwierząt i roślin chronionych, diagnozowanie i zapobieganie zagrożeniom dla tych gatunków;
 • ocenę wpływu prowadzonych prac budowlanych na stan siedlisk i populacji;
 • sprawowanie nadzoru nad likwidacją lub przemieszczaniem chronionych siedlisk roślin i zwierząt oraz nad odtwarzaniem naturalnych siedlisk przyrodniczych i wykonaniem działań kompensacyjnych;
 • sprawowanie nadzorów przyrodniczych po zakończeniu prac budowlanych, w okresie zgłaszania wad i gwarancji;
 • pomoc i doradztwo w zakresie specjalistycznej dokumentacji kierowanej do organów ochrony środowiska, w tym: dokumentacji wnioskodawczej i sprawozdawczej do organów ochrony środowiska, jak np. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wydziały Ochrony Środowiska Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad itd.;
 • szkolenia dla pracowników bezpośrednio realizujących inwestycje budowlane, dotyczące wymogów ochrony środowiska oraz ich wdrażania w czasie prowadzenia prac budowlanych.
 

Galeria z realizacji

1600x800_nadzor__1