Profilograf laserowy DYNATEST 5051 MK-III RSP istotnie rozszerza i unowocześnia bazę badawczą Pracowni Systemu Analiz Nawierzchni Drogowych SAND w MR Consulting sp. z o.o.
System RSP 5051 MK-III umożliwia prowadzenie pomiarów i uzyskanie wyników zgodnych z procedurami i specyfikacjami opisanymi w organizacji i standardach kampanii diagnostyki stanu technicznego nawierzchni DSN – GDDKiA, Warszawa, 15 czerwca 2012. Urządzenie mierzy:

 • równość podłużną metodą profilometryczną na bazie wskaźnika IRI lub RN;
 • koleiny (rzeczywistą głębokość w mm).

Ocena odbywa się w dwóch etapach:

 1. Pomiary w terenie z użyciem profilografu laserowego RSP MK III oraz sporządzenie dokumentacji fotograficznej otoczenia drogi przy pomocy zainstalowanych na pojeździe kamer o wysokiej rozdzielczości obrazu. Urządzenie pracuje w zakresie prędkości od 25 km/h do 110 km/h. Unikalny system Stop & Go pozwala na zatrzymanie pojazdu bez przerywania pomiaru. Pomiary odnoszone są do kilometraża drogi lub do współrzędnych GPS - umożliwia to łatwą integrację danych z systemem GIS (Geographic Information System).
 2. Analiza zarejestrowanego materiału badawczego i tworzenie dokumentacji zawierającej:
  – opracowania z pomiarów nawierzchni w formie cyfrowej i papierowej;
  – szczegółowe raporty opisowe i graficzne zawierające wyniki pomiarów równości podłużnej IRI;
  – szczegółowe raporty opisowe i graficzne zawierające wyniki pomiarów równości poprzecznej (koleiny);
  – fotorejestrację oznakowania poziomego i pionowego;
  – wyliczenia miarodajnych głębokości kolein według klasyfikacji SOSN;
  – mapy z wyznaczonym przebiegiem pomiaru nawierzchni drogi w formie papierowej oraz cyfrowej- (plik GPX);
  – zdjęć z kamer w wysokiej jakości (5 mln pikseli) przypisane do kilometrażu badanego odcinka drogi.

Badanie równości podłużnej nawierzchni wykonujemy zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Dz.U.1999.43.430 z późniejszymi zmianami w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadają drogi publiczne i ich usytuowanie.

Dokumentacja badawcza