Zarządzanie ryzykiem

Ryzyko ma często charakter subiektywny i zależny od kontekstu w jakim jest ono analizowane. W umowach ubezpieczenia majątku przedsiębiorstw ważnym jest, aby poziom ryzyka był znany i zaakceptowany przez wszystkie strony kontraktu, co w przypadku materializacji zagrożeń pozwoli na szybkie i sprawne likwidowanie ich następstw. Dlatego istotnym jest to, aby w tym zakresie zidentyfikować kluczowe  zagrożenia oraz zastosować adekwatne rozwiązania
techniczne i organizacyjne.
Zespół MR Consulting to doświadczeni specjaliści, którzy 
specjalizują się w zarządzaniu ryzykiem ubezpieczeniowym. Stosując sprawdzone metody
i narzędzia pomagamy naszym Klientom wypracować
i wdrożyć w życie optymalne
rozwiązania w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

 
Audyt zerowy


ocena przy wykorzystaniu autorskiego rozwiązania Mentor Risk Assessment


 • ocena zgodności - weryfikacja przyjętych rozwiązań techniczno-organizacyjnych z wymogami aktualnie obowiązujących przepisów;
 • identyfikacja kluczowych zagrożeń w obszarze działalności;
  ocena stopnia zabezpieczenia mienia i procesów;
 • analiza poziomu bezpieczeństwa w odniesieniu do wymagań stawianych przez rynek ubezpieczeń;
 • raport - ocena poziomu ryzyka z podziałem na kluczowe parametry;
 • program naprawczy - lista zaleceń mających wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa;
 • doradztwo.

 
 
Inwestycje


szeroka baza projektantów i firm wykonawczych


 • konsultacje projektów budowlanych i inwestycji w zakresie spełnienia wymogów formalnych oraz tych stawianych przez rynek ubezpieczeń;
 • doradztwo w zakresie właściwego doboru systemów zabezpieczeń;
 • wsparcie merytoryczne dla Inwestora – szeroka baza rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciw pożarowych, projektantów i firm wykonawczych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych (systemy sygnalizacji pożarowej, instalacje detekcji i gaszenia iskier, stałe urządzenia gaśnicze).
Raporty techniczne przed nabyciem


(Technical Due Diligence Report - TDDR)


 • wskazanie niezbędnych nakładów w celu uniknięcia ograniczeń, w zakresie wykorzystania obiektu, wynikających z obowiązujących przepisów;
 • określenie optymalnego sposobu zabezpieczenia oraz doradztwo w zakresie właściwego doboru środków bezpieczeństwa preferowanych przez rynek ubezpieczeń.

Wspólnie z naszymi partnerami oferujemy naszym klientom:

 • weryfikację istniejącej, aktualizację lub opracowanie nowej dokumentacji wynikającej z obowiązujących przepisów;
 • badania termowizyjne instalacji i maszyn;
 • projekty i wykonanie systemów sygnalizacji pożaru;
 • projekty i wykonanie instalacji detekcji lotnych par i gazów;
 • projekty i wykonanie zabezpieczeń instalacji zagrożonych wybuchem;
 • projekty i wykonanie stałych urządzeń gaśniczych.
 
 


Oferta skierowana jest do:


 • zakładów, mających trudności z uzyskaniem pokrycia ubezpieczeniowego;
 • branż, o zwiększonym ryzyku pożarowym (branża tworzyw sztucznych, drzewna, gospodarki odpadami, w tym przetwórstwa odpadów);
 • firm, chcących poprawić poziom bezpieczeństwa pożarowego;
 • grup kapitałowych, planujących wprowadzić jednolitą politykę bezpieczeństwa;
 • przedsiębiorstw, poszukujących rozwiązań w zakresie technicznych systemów zabezpieczeń;
 • zakładów, będących na etapie modernizacji, rozbudowy lub nowych inwestycji.


 
 
diagnoza stanu obecnego oraz stworzenie planu długoterminowego wdrażania elementów podnoszenia bezpieczeństwa w zakładzie,
w tym budowanie świadomości pracowników.
Celem jest osiągnięcie pozytywnej oceny ryzyka, minimalizacja wystąpienia dużych zdarzeń pożarowych, a jednocześnie uzyskanie maksymalnie wysokiego pokrycia ubezpieczeniowego.
Wszelkie ponadstandardowe działania, mające na celu kontrole stanu bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa pracowników, utrzymania stanu budynków i maszyn, są ważnym elementem przy ocenie ryzyka przez ubezpieczycieli. Wymierną wartością, poza niemierzalnym zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa, może być obniżenie wartości składki ubezpieczeniowej lub w niektórych przypadkach, możliwość uzyskania jakiejkolwiek ochrony ubezpieczeniowej.