Ocena oddziaływania na środowisko

Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji w zakresie procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ), w tym:

 • wykonanie badań przyrodniczych przed realizacją inwestycji, obejmujących: inwentaryzacje i monitoringi przyrodnicze, w zakresie: botaniki, mykologii i lichenologii, entomologii, ichtiologii, herpetologii, ornitologii, chiropterologii, teriologii etc.;
 • diagnostykę występowania gatunków chronionych i korytarzy migracyjnych zwierząt oraz waloryzację siedlisk przyrodniczych;
 • analizy krajobrazowe;
 • badania archeologiczne;
 • badania i prognozy poziomu hałasu oraz obecności zanieczyszczeń;
 • przygotowanie specjalistycznych opinii, ekspertyz i raportów dotyczących stanu środowiska oraz potencjalnych zagrożeń dla środowiska;
 • prowadzenie monitoringów oraz analiz porealizacyjnych;
 • prowadzenie monitoringów oraz analiz porealizacyjnych;
 • opracowanie dokumentacji środowiskowej, w tym:
  - kart informacyjnych przedsięwzięcia (KIP),
  - raportów oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (ROOŚ),
  - raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie Ponownej oceny oddziaływania na środowisko,
  - wniosków o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z przeprowadzeniem procedury od momentu złożenia wniosku do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 • reprezentowanie inwestora w postępowaniu administracyjnym przed organami uzgadniającymi środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.
 

Galeria z realizacji

DJI_0237
ocena oddziaływania na środowisko w praktyce